2013

1st edition

Development scenarios and alternatives in the modern economy: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2013. 176 pp.

ISBN-10:098987995X
ISBN-13:978-0-9898799-5-8

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L_19_1 (English)

Содержание

Статьи

М. Vesloguzova, О. Tubina
PDF
G. Bayaskalanova, O. Kabakova, T. Bayaskalanova
PDF
I. Кocharian
PDF
A. Borisova
PDF
P. Vohmyanin
PDF
B. Vyshyvana
PDF
O. Drobysheuskaya
PDF
А. Duka
PDF
N. Ivanova, E. Abramova
PDF
E. Kapralova
PDF
T. Klymenko
PDF
I. Kovaliv
PDF
T. Koniakhina
PDF
L. Ladon'ko, О. Mikhaylovs'ka
PDF
N. Maslennikova
PDF
I. Tsyura
PDF
N. Mykhalyuk
PDF
L. Mykhalyuk
PDF
O. Palchuk
PDF
E. Platonova
PDF
A. Posazhennikov, P. Zaharov
PDF
A. Posazhennikov, P. Zaharov
PDF
I. Razumov
PDF
O. Safonova
PDF
N. Valinkevych
PDF
K. Basenko
PDF
S. Suvorova
PDF
P. Timoshenko
PDF
O. Faryon, O. Korchynskyy
PDF
N. Holyavko
PDF
Т. Shestakovska
PDF
E. Yushkevich
PDF