1st edition

Pressing issues and priorities in development of the scientific and technological complex: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2013. 156 pp.

ISBN-10:0989879992
ISBN-13:978-0-9898799-9-6

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск L_17_1 (English)

Содержание

DEVELOPMENT TRENDS OF THE MODERN TECHNICAL SCIENCES

Shoira Nosirova, Mamurjon Bazarov
PDF
Olesya Sharova, Natalia Storozheva, Sergey Bazhenov
PDF
Anton Zhilenkov, Sergey Cherney
PDF
Alfiya Slepova, Vadim Slepov
PDF
Vasyl Savchenko
PDF
Yana Panova
PDF
Ivanna Gavrilyuk
PDF
Elena Voynich, Valeriy Naumov
PDF
Vitaliy Buznikov
PDF
Assel Bedelbayeva
PDF
Vasil Kishenko
PDF
Teplyakov Michael
PDF
Nikollay Babich, Anatoliy Novikov
PDF

ARCHITECTURE

Larisa Bridnia
PDF
Gelena Kovalskaya
PDF
Olga Pyvovarenko
PDF
Vladimir Chernyavskiy
PDF

COMPUTER SCIENCE

Vladimir Sherstjuk
PDF

MECHANICAL ENGINEERING

Pavel Lebedev, Dmitry Ignatiev
PDF
Anton Kozlov, Vladislav Valentiev
PDF
Alexey Zotov, Nikolai Semenchenko
PDF

FOOD TECHNOLOGY

Tatyana Manoly, Natalia Chibich
PDF

CHEMICAL TECHNOLOGY

Nino Kheladze, Dodo Kiria
PDF
Nino Kheladze, Dodo Kiria
PDF

OIL INDUSTRY

Valery Mochalov, Natalia Bratchenko
PDF

POWER ENGINEERING

Aleksander Sirota, Yuri Shcherbak
PDF